หน่วยงานจำนวนนักวิจัย
สายวิชาการสายสนับสนุน
คณะครุศาสตร์00
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี10
คณะพยาบาลศาสตร์00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์00
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง60
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม00
สถาบันวิจัยและพัฒนา00
สำนักงานอธิการบดี00
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ00
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ00